HL1

คำสั่ง <HR> คำสั่งนี้ใช้สำหรับการสร้างเส้น (Horizontal Line) ลงในเว็บเพจ

เพื่อแบ่งเนื้อหาในเว็บเพจให้เป็นสัดส่วน โดยมีรูปแบบคำสั่ง ดังนี้  รูปแบบคำสั่ง <HR Attribute=Value>
โดยที่   Attribute  คือ คำสั่งเสริมที่ใช้ในการค่าต่างๆ ในการสร้างเส้นแนวนอน
Value  คือ ค่าที่ใช้ในการกำหนดเส้นแนวนอน
สำหรับคำสั่งเสริม (Attribute) ที่ใช้สำหรับการสร้างเส้นแนวนอนมี ดังนี้
ALIGIN ใช้สำหรับจัดตำแหน่งของเส้น โดยมีค่าที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่ง คือ
– Left ใช้สำหรับการกำหนดเส้นให้ชิดซ้าย
– Center ใช้สำหรับการกำหนดเส้นให้อยู่กึ่งกลาง
– Right ใช้สำหรับการกำหนดเส้นให้ชิดขวา
SIZE  ใช้สำหรับกำหนดความหนาของเส้น โดยค่าสำหรับ Attribute นี้จะมีหน่วยเป็นพิกเซล
WIDTH  ใช้สำหรับกำหนดความกว้างของเส้นโดยค่าสำหรับ Attribute นี้สามารถใส่หน่วยเป็นพิกเซล
หรือใส่เป็นร้อยละของความกว้างของความละเอียดหน้าจอ
COLOR  ใช้สำหรับกำหนดสีของเส้น
ตัวอย่างที่ 4.5
 <HTML>
<HEAD>
<TITLE> การสร้างเส้นตรงแนวนอน</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER><H2>การสร้างเส้นตรงแนวนอน</H2><CENTER>
<HR SIZE=2 WIDTH=50% ALIGN=Center>
กำหนดให้มีขนาดเส้น 2 Pixel <BR>
กำหนดให้มีความกว้าง 50% ของหน้าจอ <BR>
กำหนดให้เส้นอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของหน้าจอ
<BODY>
</HTML>

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s