โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนางานวิชาการสู่มาตรฐานสากล
1.กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการ งบประมาณ 100,000.- พ.ค.57-มี.ค.58 (ครูเทวัญ นราธาวา ผู้รับผิดชอบกิจกรรม)
2.จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
…เพื่อจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นปัจจุบันถูกต้องครบถ้วน สามารถนำไปใช้ค้นคว้าได้
…งบประมาณ ….0.- พ.ค.57-มี.ค.58 (ครูเทวัญ นราธาวา/ครูสำลี นราธาวา ผู้รับผิดชอบกิจกรรม)

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
1.กิจกรรมสอนซ่อมเสริม งบประมาณ 50,000.- พ.ค.57-มี.ค.58 (ครูสำลี นราธาวา ผู้รับผิดชอบกิจกรรม)

……..ดาวโหลดเอกสารโครงการ  [docx] word…..[pdf]

……..ดาวโหลดแบบประเมินความสำเร็จโครงการ  [xlsx]…..[pdf]     ยังมิได้ดำเนินการ

……..ดาวโหลดรายงานการดำเนินโครงการ + แบบประเมินบริหารโครงการ    [docx] word…..[pdf]    ยังมิได้ดำเนินการ

……..ดาวโหลดคำสั่งโรงเรียน ม.พ.พ. [pdf]    ยังมิได้ดำเนินการ
.
.
เอกสาร งานวัดผล   Link แฟ้มงานประกัน

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร    (ปีการศึกษา 2556)

……..ขีดจำกัดล่าง O-net 2556  [pdf] <ดาวโหลด>

……..GPA 2556  ทุกระดับชั้น  [pdf] <ดาวโหลด>

……..ดาวโหลดรายงานผล  GPA  Onet  Las   คุณลักษะฯ    การอ่่านเขียนฯ    สมรรถนะ  [pdf]

……..ข้อมูล LAS มาบตาพุดพันพิทยาคาร2556  [pdf]

……..ดาวโหลดน้ำหนักคะแนน + วิธีพัฒนา [docx] word

……..Onet 2556  ม.3    แยกตามกลุ่มสาระฯ  < ดาวโหลด>

……..Onet 2556  ม.6    แยกตามกลุ่มสาระฯ  < ดาวโหลด>

……..Onet 2555 ม.3 แยกตามกลุ่มสาระฯ  < ดาวโหลด>

……..Onet 2555 ม.6 แยกตามกลุ่มสาระฯ < ดาวโหลด>

……..Onet 2554 ม.3 แยกตามกลุ่มสาระฯ  < ดาวโหลด>

……..Onet 2554 ม.6 แยกตามกลุ่มสาระฯ  < ดาวโหลด>

 ข้อมูลกราฟ Onet เปรียบเทียบ  3-5 ปี

……..กราฟแสดงผลโอเน็ต ปี 52-54 ม.3  [pdf]

……..กราฟแสดงผลโอเน็ต ปี 51-54 ม.6 [pdf]

……..กราฟแสดงผลโอเน็ต ปี 54-56 ม.3  [pdf]

……..กราฟแสดงผลโอเน็ต ปี 54-56 ม.6  [pdf]

 

สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ปี  (หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน)

……ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มพพ 2554-2556

 

ข้อมูลกราฟ ตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามกลุ่มสาระ

……..กราฟผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามกลุ่มสาระ54-56

……..ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามกลุ่มสาระ และระดับชั้น54-56

……..สรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 1     ปีการศึกษา2556

……..สรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 2     ปีการศึกษา2556

 

ข้อมูลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  5 ด้าน

……..ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  5 ด้าน  ปี2555

……..ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  5 ด้าน  ปี2556

 

ข้อมูลประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน

……..กราฟผลประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  2555

……..กราฟผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 2556

 

ข้อมูลประเมินลักษณะอ้นพึงประสงค์

……..ผลการประเมินลักษณะอ้นพึงประสงค์  ปี2555

……..กราฟผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2556

 

ข้อมูลประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

……..ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2556

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s