ภาพถ่ายที่นักเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ หรือจากวิทยากรท้องถิ่น  กดดาวน์โหลดเอกสาร