โครงงานเมื่อทำการศึกษา และปฏิบัติเรียบร้อยแล้วต้องมีการวัดและประเมินผล โดยต้องวัดให้ครอบคลุมกิจกรรมการทำงาน  ตั้งแต่การเตรียมก่อนลงมือทำกิจกรรม กระบวนการทำงานตามแผนที่วางไว้และผลสำเร็จของผลงานที่อาจอยู่ในรูปชิ้นงาน หรือทฤษฎีก็ได้ เพื่อหาข้อบกพร่อง  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างทำงาน จนถึงสิ้นสุดการปฏิบัติงาน การประเมินผลมักจะประเมินตามจุดประสงค์และการปฏิบัติงาน  จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง  สม่ำเสมอและมีผลย้อนกลับต่อผู้ปฏิบัติงานคือ นำผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียน เปลี่ยนแปลง คือ พฤติกรรมการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน คือ

1.  พุทธพิสัย   คือ การเปลี่ยนแปลงด้านความคิด

2.  จิตพิสัย     คือ การเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติหรือจิตใจ

3.  ทักษะพิสัย คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการทำงาน

ประโยชน์การประเมินโครงงาน

1.  ทำให้ทราบข้อบกพร่องและความสำเร็จของงาน

2.  ทำให้มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลาที่กำลังปฏิบัติงาน

3. ผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานด้วยควาตั้งใจ  เสียสละ  จริงใจ

4. ทำให้บุคคลอื่นทราบว่าโครงงานได้รับความสำเร็จหรือล้มเหลว ถ้าสำเร็จก็จะนำไปเป็นแบบอย่างต่อไป  ถ้าล้มเหลวก็จะทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด และหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป

องค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินผลงาน

1.  การวางแผนการทำโครงงาน

2.  วิธีการดำเนินงานโครงงาน

3.  สรุปผลการดำเนินโครงงาน

4.  การนำเสนอโครงงาน

แนวทางประเมินโครงงาน

1. ประเมินในหัวข้อต่างๆเช่น การแสดงออก  ความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  กระบวนการเรียนรู้  กระบวนการทำงาน  ผลผลิต  แฟ้มสะสมงาน  ผลงานการทดสอบ

2.  ประเมินผลโดยให้ผู้สอน  ผู้เรียน ผู้ปกครอง  เพื่อน  ฯลฯ เป็นผู้ประเมิน

3.  ระยะเวลาในการประเมิน อาจประเมินเป็นระยะๆ เช่น ก่อนการทำโครงงาน(ขั้นเตรียมการ) ระหว่างทำโครงงาน หลังทำโครงงาน  โดยใช้วิธีการต่างๆประเมิน  เช่น  การสังเกต  สัมภาษณ์  ตรวจรายงาน  ตรวจผลงาน  ทดสอบ  จัดนิทรรศการแสดงผลงานฯลฯ

Advertisements

2 responses »

  1. kasemsri พูดว่า:

    ขอบคุณมากนะค่ะ สำหรับข้อมูลค่ะ

  2. krootewan2013 พูดว่า:

    ด้วยความยินดี มาก ๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s