บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
(สภาพปัจจุบัน เป็นการบรรยายสภาพทั่วไปของสิ่งที่สนใจจะศึกษา เช่น สภาพการทำงานของช่างอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ)
(ปัญหา เป็นการบรรยายปัญหาของของสิ่งที่สนใจจะศึกษา  เช่น สภาพการปัญหาทำงานของช่างอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ)
(สาเหตุของปัญหา เป็นการบรรยายถึงสาเหตุที่นำมาซึ่งปัญหาของของสิ่งที่สนใจจะศึกษา )
(แนวทางแก้ไขปัญหา เป็นการบรรยายถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของของสิ่งที่สนใจจะศึกษา  เช่น แนวทางการแก้ปัญหาทำงานของช่างอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ)
(การสรุปที่มาและความสำคัญของปัญหา โดยอาจสรุปได้ว่า”คณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะจัดสร้างโครงงาน )

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างโครงงาน
1 เพื่อศึกษาและดำเนินการสร้าง ….(ชื่อโครงงาน)…..
2 เพื่อ………………………………………………………………
3 เพื่อ………………………………………………………………

1.3 ขอบเขตของการจัดสร้างโครงงาน
(คือ Spec ของโครงงาน โดยมากมักเขียนเป็นข้อๆ บอกลักษณะที่ชัดเจนของตัวโครงงานเช่น ขนาด น้ำหนัก ความสามารถที่ทำได้ สิ่งที่ทำไม่ได้)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(เขียนจากวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างโครงงาน หรือขอบเขตของการจัดสร้างโครงงาน)
1 ได้ศึกษาและสามารถดำเนินการสร้าง ….(ชื่อโครงงาน)…..
2 สามารถ………………………………………………………………
3 สามารถ………………………………………………………………

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดสร้างโครงงาน

บทนี้เป็นการนำเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นกรอบในการวิจัยต้องเรียบเรียงสรุป กรอบความคิด หลักการ การเขียนต้องเป็นการเรียบเรียงเนื้อหาเหมือนกับการเขียนบททางความวิชาการไม่ ควรลอกเนื้อหามาต่อกันเป็นท่อนๆ หัวข้อสำคัญน่าจะประกอบด้วย
– แนวความคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่นำมาใช้ในงานวิจัย
– ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา
เช่น

ในการจัดสร้างโครงงาน ….(ชื่อโครงงาน)….. จำเป็นจะต้องศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี้
2.1 (เรื่องที่ 1)รายละเอียดดังนี้
2.1.1 เรื่องที่ 1 ………………………………………………………………………………..
2.1.2 เรื่องที่ 2 ………………………………………………………………………………..
2.2 (เรื่องที่ 2)รายละเอียดดังนี้
2.2.1 เรื่องที่ 1 ………………………………………………………………………………..
2.2.2 เรื่องที่ 2 ………………………………………………………………………………..

บทที่ 3 วิธีดำเนินการ

(เป็นการแสดงถึงรูปแบบการออกแบบการจัดสร้างโครงงานโดยอาจจะรวมถึงการออกแบบเวลาการจัดสร้างโครงงานด้วยก็ได้)
ในการจัดสร้างโครงงาน ….(ชื่อโครงงาน)….. มีแผนการจัดสร้างดังนี้
3.1 การระดมสมอง เพื่อออกแบบการจัดสร้างโครงงาน
…………………………………..
3.2 การออกแบบการจัดสร้างโครงงานและวิธีการดำเนินการ
…………………………………..
3.3 การดำเนินการ
…………………………………..

3.4 การสรุปผลการดำเนินการ (เขียนเฉพาะความสำเร็จและปัญหา (การแก้ไขจะเขียนที่บทที่4))
…………………………………..

บทที่ 4 ผลการดำเนินการโครงงาน

4.1 การทดสอบ(ควรแสดงตารางการทดสอบ ซึ่งระบุว่าโครงงานของเรามีการทดสอบการทำงานที่จุดใดบ้าง)
………………………………………………………………
4.2ผลการทดสอบ
1 ………………………………………………………………
2 ………………………………………………………………
4.3 การปรับปรุง(แสดงการปรับปรุงผลการทดสอบที่ไม่ได้ตามผลที่คาดว่าจะได้รับ)

บทที่ 5 การสรุปผลการจัดสร้างโครงงานปัญหาและข้อเสนอแนะ

5.1 การสรุปผลการจัดสร้างโครงงาน                                                                                                                                                                         ……………………………………………………..                                  
5.2 ปัญหาการจัดสร้างโครงงาน                                                                                                                                                                             …………………………………………………………………
5.3 ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                       …………………………………………………….

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s