หลังจากที่ได้เลือกหัวข้อชื่อโครงงานแล้ว ก็ศึกษา ค้นคว้าจากเอกสารและตาราต่างๆทั้งภาคทฤษฎี และหลักวิชาการจึงเริ่มต้นปฏิบัติโครงงานสาเร็จ จึงเขียนโครงงานเพื่อเสนอครูที่ปรึกษาโครงงาน
แนวทางการเขียนโครงงาน

แนวทางการเขียนโครงงาน โครงงานประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. ชื่อโครงงาน การตั้งชื่อโครงงานให้นักเรียนระบุชื่อโครงงานที่ชัดเจนกะทัดรัดเจาะจงว่าจะทาอะไร ศึกษาอะไร และจะต้องพิจารณาถึงความต้องการและความถนัดของตนเอง นอกจากนั้นต้องคานึงถึงสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่จะส่งเสริมให้งานสาเร็จลุล่วงไปได้ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว ซึ่งจะมีผลกระทบต่อโครงงานและผลผลิตหรือชิ้นงานที่ได้นั้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือเป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่
2. ผู้รับผิดชอบโครงงาน ในการจัดทาโครงงานแต่ละครั้ง จาเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบ ซึ่งอาจทาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ และจานวนสมาชิกแต่ละกลุ่มขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปริมาณงานที่ปฏิบัติ
3. ครู – อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ในการจัดทาโครงงานแต่ละครั้งจาเป็นต้องมีที่ปรึกษาเพื่อคอยให้คาแนะนาและช่วยแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
4. ความสาคัญของโครงงาน ให้นักเรียนระบุความสาคัญ ความจาเป็นที่ต้องจัดทาโครงงานนี้ เขียนอธิบายว่าโครงงานนี้มีสาเหตุมาจากอะไร ดีอย่างไร ทาไมจึงเลือก ผู้จัดทาโครงงานต้องบอกหลักการและเหตุผลในการจัดทาโครงงานนี้ให้ชัดเจน
5. จุดมุ่งหมาย ให้ระบุว่า เมื่อทาโครงงานนี้และผู้จัดทาโครงงานจะได้อะไรบ้าง เป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาวะหรือวัสดุหรือผลงานที่เราต้องการที่จะเกิดขึ้นอันเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของการดาเนินงานที่เฉพาะเจาะจงหรืออาจกล่าวง่าย ๆ ว่าจุดมุ่งหมายของโครงงานนี้จะทาให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง เกิดขึ้นกับใคร
6. การศึกษาข้อมูลของโครงงาน ผู้จัดทาโครงงานนี้จะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ทฤษฎีหรือหลักวิชาการจากเอกสาร ตารา สิ่งพิมพ์ หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่างๆ
7. วิธีการดำเนินงาน หมายถึงการกาหนดกิจกรรมขั้นพื้นฐานที่จะต้องจัดทาขึ้นในโครงงาน
โดยจัดเรียงลาดับก่อนหลัง กิจกรรมที่กาหนดขึ้นอาจจะมีกิจกรรมย่อย ๆ หลายกิจกรรมในการดาเนินงาน
8. ระยะเวลา ในการดำเนินงาน หมายความว่าการทาโครงงานต้องกาหนดระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการวางแผนงานตลอดจนประเมินผลสาเร็จของงาน
9. สถานที่ในการดำเนินงาน หมายความว่าในการทางานแต่ละครั้ง ต้องมีสถานที่ในการ
ทางานที่แน่นอนเพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน
10. งบประมาณ ค่าใช้จ่ายโครงงาน หมายความว่า การจัดทาโครงงานทุกครั้งต้องมีการ
การเขียนโครงงาน
ประมาณค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้า เพราะงบประมาณเป็นตัวช่วยให้งานสาเร็จลงได้ถ้าขาดงบประมาณแล้วทุกอย่างก็อาจล้มเหลวได้
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  เป็นการคาดคะเนว่าถ้าหากโครงงานนี้สาเร็จเรียบร้อยแล้วจะเกิด
อะไรขึ้นบ้างในอนาคต เช่น เกิดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สิ่งของความแปลกใหม่ ความคิดริเริ่ม ผลงานที่ ตรงตามจุดหมาย รายได้ที่คาดว่าจะได้รับโดยประมาณว่าเท่าไรและเกิดขึ้นกับใคร ที่ไหน เมื่อไร
12. เอกสารอ้างอิงที่ใช้เขียนโครงงาน ให้บอกชื่อผู้แต่งหนังสือครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์
สานักพิมพ์และปีที่พิมพ์ หรือแหล่งข้อมูลที่นักเรียนใช้ค้นคว้า เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการเขียนโครงงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s