ขั้นตอนการทำโครงงาน จิราภรณ์ ศิริทวี (2542) เสนอขั้นตอนการทำโครงงานไว้ ดังนี้

1. กำหนดปัญหาหรือหัวข้อที่ต้องการศึกษา
2. กำหนดตัวแปร ตัวแปรที่ต้องการศึกษา เป็นตัวแปรต้น ผลที่ตามมาเป็น
ตัวแปรตาม และถ้ามีความจำเป็นต้องควบคุมตัวแปรเพื่อให้ข้อมูลน่าเชื่อมั่น ตัวแปรนั้นคือ ตัวแปรควบคุม
3. ออกแบบการทดลองหรือกำหนดวิธีการหรือแหล่งข้อมูลที่จะต้องศึกษา
4. ดำเนินการทดลองหรือศึกษาตามที่วางแผนเอาไว้ ถ้าเป็นโครงงาน
ประเภททดลองต้องมีการทดลองหลาย ๆ ครั้ง (อย่างน้อย 3 ครั้ง) เพื่อให้เกิดความแน่ใจ ก่อนนำผลที่ได้มาสรุป
5. อภิปรายผล นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาประเมิน อภิปรายโดย
การศึกษาจากเอกสารหลักฐานอื่นๆ มาประกอบว่ามีข้อแตกต่างกันเพราะอะไร
6. นำเสนอผลการศึกษาในรูปรายงานหรือจัดบอร์ดแสดงสิ่งที่ศึกษาหรือด้วยวาจา
7. การเขียนเค้าโครงโครงงาน
ก่อนที่ผู้เรียนจะจัดทำโครงงาน ผู้เรียนควรวางแผนในการจัดทาโครงงานไว้ล่วงหน้าว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้าง การเขียน

เค้าโครงโครงงาน โดยทั่วไป ควรประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้

1. ชื่อโครงงาน นักเรียนควรเลือกหัวข้อโครงงานด้วยตนเองโดยคำนึงถึงเป้าหมายสาคัญของการทำโครงงานในครั้งนี้ แนวปฏิบัติของการเลือกโครงงานมาจากปัญหาที่พบแล้วต้องการแก้ปัญหาโดยการออกแบบการทดลองเพื่อพิสูจน์การแก้ปัญหานั้น

2. ชื่อผู้ทำโครงงาน
3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
4. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
5. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
6. สมมติฐาน (ถ้ามี)
7. วิธีดำเนินงาน
8. แผนการกำหนดเวลาปฏิบัติงาน
9. ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
10. เอกสารอ้างอิง
8. รูปแบบการเขียนโครงงาน
ผู้เรียนร่วมกันเขียนรายงานผลเป็นเอกสารเพื่อนำเสนอต่อชั้นเรียน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยร่วมกันคิดและเขียนรายงาน ให้เห็นถึงเค้าโครงตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ชื่อโครงงาน
2. ระยะเวลาที่จัดทำ (ระหว่างวันที่/เดือน/พ.ศ./ ถึง วันที่/เดือน/พ.ศ.)
3. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน (บอกระดับชั้นและชื่อโรงเรียนด้วย)
4. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
5. บทคัดย่อ (สรุปเรื่องที่ศึกษา วิธีการศึกษา และข้อค้นพบสั้นๆ)
6. กิตติกรรมประกาศ (ประกาศขอขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสาเร็จใน
กรณีที่มี)
7. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
8. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
9. คำตอบที่คาดเดาก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติ
10. วิธีดำเนินงาน
11. ผลที่เกิดขึ้น
12. สรุปผล
13. ประโยชน์ที่ได้รับ
14. ข้อเสนอแนะ
15. เอกสารอ้างอิง
9. การแสดงผลโครงงาน
การแสดงผลโครงงาน เป็นการนำเสนอผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้าให้ผู้อื่น
ได้รับรู้และเข้าใจอาจจะทำในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การรายงานปากเปล่า การรายงานประกอบสไลด์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น การแสดงผลงานโครงงานทำได้หลายระดับ เช่น
1. การจัดแสดงผลงานภายในชั้นเรียน
2. การจัดนิทรรศการภายในโรงเรียนเป็นการภายใน
3. การจัดนิทรรศการในงานประจำปีของโรงเรียน
4. การส่งผลงานเข้าร่วมในการแสดงหรือประกวดภายนอกโรงเรียน
10. การจัดนิทรรศการ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s