1. ความหมาย

โครงงาน หมายถึง กิจกรรมที่ทาให้ได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้คิด หัวเรื่องจัดหาข้อมูล ทดลอง สรุปผล เขียนรายงาน แสดงผลงาน โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้น แนะนา และให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิด
โครงงาน หมายถึง กิจกรรมที่ให้นักเรียนรู้จักวิธีการทาโครงงานวิจัยเล็กๆ ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ระเบียบวิธีดาเนินการเป็นระบบ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ จุดประสงค์หลักของการสอนแบบโครงงานต้องการกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักสังเกต รู้จักตั้งคาถาม รู้จักตั้งสมมติฐาน รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อตอบคาถามที่ตนอยากรู้ รู้จักสรุป และทาความเข้าใจกับสิ่งที่ค้นพบโครงงานอาจจัดในเวลาเรียน หรือนอกเวลาเรียนก็ได้
โครงงานอาชีพ หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาการงานอาชีพที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามความถนัดและความสนใจด้วยวิธีการบูรณาการความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนมา ภายใต้การแนะนาปรึกษาช่วยเหลือและการดูแลจากครูหรือผู้ทรงคุณวุฒิ อาจจัดในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ รวมทั้งสามารถดาเนินกิจกรรมได้ทั้งใน และนอกโรงเรียน ซึ่งอาจทาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ แล้วจัดเขียนเป็นรายงาน และแสงผลงานที่ทาเผยแพร่สาหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาศึกษาต่อ
โครงงานเทคโนโลยี เป็นรูปแบบการทาโครงงานที่เกี่ยวกับการนาความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างหรือประดิษฐ์เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ซึ่งอาจเป็นการสร้างหรือประดิษฐ์ของใหม่ ๆ ปรับปรุงหรือพัฒนาของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย โดยกาหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่างหรือแผนที่ความคิดก่อนลงมือสร้างและประเมินผล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาบูรณาการจัดทาโครงงานเทคโนโลยีโดยใช้โปรแกรม Desktop Author ,Flip Album, Ulead, Word, Excel, powerpoint, Captivate เป็นต้น
สรุป โครงงาน คืองานวิจัยเล็ก ๆ สาหรับนักเรียน เป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยหาคาตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และอาจใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ช่วยในการศึกษา ค้นคว้า หรือให้การศึกษาค้นคว้านั้นบรรลุวัตถุประสงค์ อาจทาในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ โดยไม่จากัดสถานที่ อาจทาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มได้ หากเนื้อหาหรือข้อสงสัยเป็นไปตาม
ใบความรู้

ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน

รายวิชาใดจะเรียกว่าโครงงานในรายวิชานั้น ๆ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานอาชีพ เป็นต้น

Picture1

ผังกราฟฟิก เรื่อง ความหมายของโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กระบวนการวิทยาศาสตร์ที่ใช้คือ
1.เมื่อนักเรียนเกิดปัญหา
2.นักเรียนก็ตอบปัญหาชั่วคราว(สมมุติฐาน)
3.นักเรียนจะต้องออกแบบการทดลองเพื่อพิสูจน์ปัญหาว่าจริงหรือไม่
4.ทาการทดลอง หรือศึกษาค้นคว้าเพื่อสรุปผล
4.1 ถ้าคาตอบไม่ตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ก็ตั้งสมมุติฐานใหม่ และทาข้อ 3 ข้อ 4 จนเป็นจริง
4.2 เมื่อคาตอบตรงกับสมมุติฐาน ก็จะทาให้ได้ความรู้ใหม่ และเกิดคาถามใหม่
5.นาผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ในการที่นักเรียนจะทำโครงงาน นักเรียนจะเป็นผู้เลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้า ดาเนินการวางแผน ออกแบบ ประดิษฐ์ สารวจ ทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งการแปรผล สรุปผลและการเสนอผลงาน โดยตัวนักเรียนเอง ครูเป็นเพียงผู้ดูแลและให้คาปรึกษาเท่านั้น การที่นักเรียนได้ทาโครงงานนอกจากจะมีคุณค่าทางด้านการฝึกให้นักเรียนมีความรู้ ความชานาญ และมีความมั่นใจ
งานวิจัยเล็กๆ ของนักเรียน
ที่มีเนื้อหาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เป็นกิจกรรมหนึ่งของชุมนุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อย่างมีหลักเกณฑ์และสาเร็จรูปในตัว
กิจกรรมทางการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศึกษาค้นคว้าที่ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มีครูคอยให้คาปรึกษา
การศึกษาเรื่องราวด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่นักเรียนสนใจ อยากรู้ อยากศึกษา
โครงงานงานอาชีพ
(อาชีพอิสระที่สนใจ)
ในการนาเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองแล้วยังจะให้คุณค่าอื่นๆ คือ
1. รู้จักตอบปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่หลงเชื่องมงายไร้เหตุผล
2 .ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่ตนสนใจได้อย่างลึกซึ้งกว่าการสอนของครู
3. ทาให้นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษของตนเอง
4. ทาให้นักเรียนสนใจเรียนในรายวิชานั้น ๆ มากยิ่งขึ้น
5. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s