ประโยชน์ของโครงงาน

ได้รับความสุข/สนุกกับการทำงาน
ได้ทำงานตามความถนัด และความสนใจของตนเอง
ได้รู้จักวิธีแสวงหาความรู้/ข้อมูล/การเรียนรู้
ได้ฝึกทักษะกระบวนการทำงานด้วยตนเอง หรือร่วมทำงานเป็นกลุ่ม
ได้ฝึกความกล้าในการแสดงออกและกล้าคิด
พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ได้ฝึกการวางแผนการทำงานอย่าง
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ศึกษา ค้นคว้า และแก้ปัญหาจากการทำงาน
ใช้เป็นสิ่งยืนยันว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำโครงงานที่แท้จริง กรณีที่ต้องนำโครงงานไปใช้แสดงต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่นใช้ในการสมัครงาน

หลักการสำคัญของการเรียนรู้แบบโครงงาน

1. ต้องเกิดจากความอยากรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนมีความสนใจหรือต้องการคำตอบในเรื่องนั้นๆ

2. ผู้เรียนเป็นผู้เลือกวิธีการเรียนและแหล่งการเรียนรู้

3. ผู้เรียนวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์ชัดเจนและปฏิบัติตามขั้นตอน

4. มีการใช้กระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ และผู้เรียนเป็นผู้สรุปองค์ความรู้

5. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

6. ผู้เรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้อื่น

7. ต้องมีการนำเสนอเพื่อรายงานผลการศึกษาจากการทำโครงงาน

8. ต้องมีการประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนางาน

โครงงานก่อให้เกิดคุณค่าต่อนักเรียนดังนี้

1. ช่วยสร้างแนวทางใหม่เพื่อริเริ่มงานไปสู่งานอาชีพ และศึกษาต่อที่ตนเองสนใจและถนัด

2. สร้างเสริมประสบการณ์ปฏิบัติจริง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจอย่างซาบซึ้งในโครงงาน

3. ได้ทดสอบความถนัด และแก้ปัญหาในงานที่สนใจและมีความพร้อม ทำให้มั่นใจ

4. ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในโครงงานที่ได้ริเริ่มสร้างสรรค์

5. ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนนักเรียนที่ปฏิบัติร่วมกัน

6. ก่อให้เกิดความรู้ทางวิชาการที่กว้างขวางขึ้น ได้รับความสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

โครงงานก่อให้เกิดคุณค่าต่อโรงเรียนและคณะครูดังนี้

1. เกิดการประสานงานทางวิชาการที่ผสมผสานหรือบูรณาการเกิดขึ้นในโรงเรียน

2. เกิดความเข้าใจที่ตรงกันว่า การฝึกปฏิบัติจริง ในสถานที่ต่างๆมากกว่าที่จะเรียนแต่ในห้อง

3. เกิดศูนย์รวมสื่อการเรียนการสอนมีศูนย์วัสดุอุปกรณ์การสอน สำหรับให้กลุ่มสาระต่างๆในโรงเรียนได้ใช้ร่วมกันส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกใช้สื่อการสอนอย่างแท้จริงหลากหลาย

4. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน โรงเรียนและคณะครูมีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกัน

โครงงานก่อให้เกิดคุณค่าต่อท้องถิ่นดังนี้

1. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ ผลงานของโครงงานที่สำเร็จไปสู่ท้องถิ่น

2. ช่วยลดปัญหาวัยรุ่นในท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับความประพฤติ จรรยามารยาท และศีลธรรม

3. ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีพื้นฐานการศึกษาที่ดี โดยเฉพาะงานอาชีพที่หลากหลายและการพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เยาวชนมีนิสัยรักการทำงาน ไม่เป็นคนเกียจคร้านในการทำงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s