รายวิชาโครงงานอาชีพงานช่าง  รหัสวิชา      ง33202    

ศึกษา  ค้นคว้า  รวบรวม  สรุปข้อมูลแนวทางการประกอบอาชีพงานช่างที่น่าสนใจ  การพัฒนาตนเองสู่อาชีพงานช่างตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงการสำรวจวิเคราะห์ตัดสินใจเลือกหัวข้อโครงงาน เขียนและออกแบบวางแผนเค้าโครงงาน ดำเนินงานโครงงานอาชีพงานช่างโดย สืบค้น สำรวจ ตรวจสอบ ลงความคิดเห็น นำเสนอรายงานและผลงานโครงงานอาชีพงานช่างด้วยความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ประหยัด รับผิดชอบ เห็นคุณค่า มีคุณธรรม จริยธรรมเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการแสวงหาความรู้กระบวนการทำงานกลุ่มกระบวนการปฏิบัติ การจัดการ และทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

ผลการเรียนรู้

 1. ศึกษา ค้นคว้าบอกแนวทางการเข้าสู่อาชีพงานช่าง

 2. รวบรวมสรุปข้อมูลและเลือกการเข้าสู่อาชีพงานช่างที่น่าสนใจ

 3. นำเสนอรายงานและเห็นคุณค่าของอาชีพงานช่างที่น่าสนใจ

 4. นำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองสู่อาชีพงานช่าง

 5. สำรวจข้อมูลและบอกเหตุผลการเลือกหัวข้อโครงงานอาชีพงานช่าง

 6. เขียนและออกแบบเค้าโครงงานอาชีพงานช่างได้ตามขั้นตอน

 7. ปฏิบัติงานตามกระบวนการกลุ่ม แก้ปัญหาโครงงานอาชีพงานช่างให้สำเร็จด้วยดี

 8. ดำเนินงานปฏิบัติการโครงงานอาชีพงานช่างด้วยความมุ่งมั่น ขยัน อดทน

 9. สืบค้นข้อมูล เรียบเรียงรายงานในการนำเสนอโครงงานอาชีพงานช่าง

 10. ตรวจสอบ ลงความเห็นข้อมูลในการนำเสนอโครงงานอาชีพงานช่าง

 11. นำเสนอรายงานและผลงานโครงงานอาชีพงานช่างด้วยความรับผิดชอบ และเห็นคุณค่าของงานอาชีพ

 12. สำรวจเรียบเรียงคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และเจตคติที่ดีในการทำงานอาชีพ

 รวม  12  ผลการเรียนรู้

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s