การกำหนดลักษณะและแบบของตัวอักษร
เป็นการกำหนดลักษณะตัวอักษรแบบเจาะจงไม่ว่าจะแสดงบนบราวเซอร์ใด ก็จะแสดงผลเหมือนกัน เช่น การกำหนดให้ตัวอักษรเป็นตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดฆ่า ตัวขีดเส้นใต้ แสดงแบบเลขยกกำลังในสูตรทางคณิตศาสตร์ หรือแสดงแบบตัวห้อยในสูตรทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

             1. คำสั่งสำหรับกำหนดอักษรตัวหนา (Bold)  :  <B> … </B>

<B>……….</B>

ใช้กำหนดข้อความที่อยู่ภายในคำสั่ง ให้แสดงผลด้วยตัวอักษรแบบตัวหนา (bold) มีจุดประสงค์เพื่อเน้นข้อความในประโยคนั้น

                                    ตัวอย่างการใช้คำสั่ง

 

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>การกำหนดตัวหนา</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

การกำหนดตัวหนาให้กัตัวอักษร<BR>

ตัวอักษรปรกติ COMPUTER <BR>

ตัวอักษรหนา <B>COMPUTER</B>

</BODY>

</HTML>

ผลลัพธ์

การกำหนดตัวหนาให้กัตัวอักษร
ตัวอักษรปรกติ COMPUTER
ตัวอักษรหนา COMPUTER

—————————————————————

            2. คำสั่งสำหรับกำหนดอักษรตัวเอน (Italic)  :  <I> … </I>

<I>……….</I>

ใช้กำหนดข้อความที่อยู่ภายในคำสั่งให้แสดงผลด้วยตัวอักษรแบบเอน (Italic) มีจุดประสงค์เพื่อเน้นข้อความในประโยคนั้น

                            ตัวอย่างการใช้คำสั่ง

 

 

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>กำหนดอักษรตัวเอน </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

การกำหนดอักษรตัวเอน <BR>

ตัวอักษรปรกติ COMPUTER <BR>

ตัวอักษรตัวเอน  <I>COMPUTER</I>

</BODY>

</HTML>

 

 

ผลลัพธ์

การกำหนดอักษรตัวเอน
ตัวอักษรปรกติ COMPUTER
ตัวอักษรตัวเอน COMPUTER

—————————————————————

             3. คำสั่งสำหรับกำหนดอักษรขีดเส้นใต้ (Underline)  :  <U> … </U>

<U>……….</U>

ใช้แสดงข้อความแบบขีดเส้นใต้ (underline) ทั้งนี้เพื่อเน้นข้อความในประโยคนั้น

                                ตัวอย่างการใช้คำสั่ง

 

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>การกำหนดการขีดเส้นใต้</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

การกำหนดการขีดเส้นใต้ <BR>

ตัวอักษรปกติ COMPUTER<BR>

ตัวอักษรขีดเส้นใต้ <U> COMPUTER </U>

</BODY>

</HTML>

ผลลัพธ์

 

 

การกำหนดการขีดเส้นใต้
ตัวอักษรปกติ COMPUTER
ตัวอักษรขีดเส้นใต้ COMPUTER

—————————————————————

 
4. คำสั่งสำหรับกำหนดตัวอักษรตัวขีดฆ่า 
: <S>……….</S>

<S>……….</S>

ใช้แสดงข้อความแบบขีดฆ่าตัวอักษร ทั้งนี้เพื่อเน้นข้อความเปรียบเทียบหรือไม่ต้องการในประโยคนั้น
                               ตัวอย่างการใช้คำสั่ง

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> การกำหนดอักษรขีดเส้นใต้ </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

กำหนดอักษรขีดเส้นใต้ <BR>

<S>Microsoft Windows 7</S>

</BODY>

</HTML>

ผลลัพธ์

กำหนดอักษรขีดเส้นใต้

Microsoft Windows 7

—————————————————————

                         5. คำสั่งสำหรับกำหนดอักษรตัวกระพริบ (Blink)  :  <BLINK> … </BLINK>

<BLINK>……….</BLINK>

ใช้กำหนดแสดงข้อความแบบกระพริบ จะมีลักษณะการแสดงผลเป็นแบบติด – ดับ สลับกันไป

                                 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง

 

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>กำหนดอักษรตัวกระพริบ </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

การกำหนดอักษรตัวกระพริบ <BR>

<Blink>COMPUTER</Blink>

</BODY>

</HTML>

—————————————————————

                           6. คำสั่งสำหรับกำหนดอักษรให้เคลื่อนที่ (MARQUEE) 

<MARQUEE> ………. </MARQUEE>

ใช้สำหรับแสดงข้อความแบบเคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่เราต้องการ มีรูปแบบการใช้ดังนี้
<marquee scrolldelay=”ความเร็ว” direction=”ทิศทางวิ่ง”>ข้อความ</marquee>
– scrolldelay ให้แทนค่าด้วยความเร็วเป็น ตัวเลข ส่วน direction ใส่ได้เฉพาะ Up,Down,Left และ Right

                                  ตัวอย่างการใช้คำสั่ง    

 

<html>

<head>

<title>marque</title>

</head>

<body>

<center>

<marquee scrolldelay=”100″ direction=”Right”>WEBTHAIDD</marquee>

<marquee scrolldelay=”100″ direction=”Left”>WEBTHAIDD</marquee>

<marquee scrolldelay=”100″ direction=”Up”>WEBTHAIDD</marquee>

<marquee scrolldelay=”100″ direction=”Down”>WEBTHAIDD</marquee>

</body>

</html>

—————————————————————

                           7. คำสั่งสำหรับกำหนดแบบอักษรตัวห้อยและแบบอักษรตัวยก  :  <SUP> … </SUP>  และ  <SUB> </SUB>

ข้อความแบบฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ <SUP>…..</SUP>
ข้อความแบบสูตรทางวิทยาศาสตร์ <SUB>…..</SUB>

การกำหนดแบบอักษรตัวห้อยและแบบอักษรตัวยกในเว็บเพจนั้น เราสามารถกำหนดขนาดของตัวอักษรได้ดังนี้

                    ตัวอย่างการใช้คำสั่ง    

 

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>แบบอักษรตัวห้อยและแบบอักษรตัวยก </TITLE>

</HEAD>

<BODY >

Computer<SUP>2</SUP> <P>

H<SUB>2</SUB>O<P>

</BODY>

</HTML>

ผลลัพธ์

Computer2

H2O

—————————————————————


8. คำสั่งสำหรับกำหนดรูปแบบตัวอักษร  :  <FONT  FACE = “…….”> … </FONT>

<FONT FACE=”รูปแบบตัวอักษรที่ต้องการ” >……….</FONT>

                           การกำหนดรูปแบบของตัวอักษรในเว็บเพจที่เราต้องการให้แสดงออกบนเว็บ
                               ตัวอย่างการใช้คำสั่ง   

 

<html>

<head>

<title>การกำหนดขนาดตัวอักษร</title>

</head>

<body>

<font face=”Cordiaupc”>HTML</font><br>

<font face=”Ms sans serif”>HTML</font><br>

<font face=”AngsanaUPC”>HTML</font><br>

<font face=”arial”>HTML</font><br>

</body>

</html>

ผลลัพธ์

HTML
HTML
HTML
HTML

—————————————————————

        9. คำสั่งสำหรับกำหนดขนาดตัวอักษร  :  <FONT  SIZE = ขนาด> … </FONT>

<FONT SIZE=”ค่ากำหนดขนาดของตัวอักษร”>……….</FONT>

การกำหนดขนาดของตัวอักษรในเว็บเพจนั้น เราสามารถกำหนดขนาดของตัวอักษรได้ดังนี้ คือ

·       กำหนดเป็นตัวเลขซึ่งจะมีค่า 1 – 7 โดยค่ามาตรฐานจะมีค่าจะอยู่ที่ 3 ค่าตัวเลขที่เป็น 1 และ 2 นั้นจะเป็นการย่อขนาดของตัวอักษร และค่าตัวเลข 4 ถึง 7 นั้นจะเป็นการขยายขนาดของตัวอักษร

                    ตัวอย่างการใช้คำสั่ง    

 

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>FONT SIZE </TITLE>

</HEAD>

<BODY >

<FONT SIZE=”1″>Computer</Font>

<FONT SIZE=”2″>Computer</Font>

<FONT SIZE=”3″>Computer</Font>

<FONT SIZE=”4″>Computer</Font>

<FONT SIZE=”5″>Computer</Font>

<FONT SIZE=”6″>Computer</Font>

<FONT SIZE=”7″>Computer</Font>

</BODY>

</HTML>

ผลลัพธ์

Computer Computer Computer Computer Computer Computer Computer

—————————————————————

                10. คำสั่งสำหรับกำหนดสีตัวอักษร  :  <FONT  COLOR = รหัสสี> … </FONT>

<FONT COLOR=”#RGB” หรือ กำหนดชื่อสีที่ต้องการ”>……….</FONT>

ใช้การกำหนดให้ตัวอักษรหรือข้อความมีสีอื่นต่างจากสีตัวอักษรทั่วไป หรือต้องการเน้นสีสันเพื่อเพิ่มจุดเด่น ทำให้แปลกแตกต่างไป การระบุค่าสี สามารถใช้ได้ทั้งระบุชื่อสี หรือค่าสีในระบบเลขฐาน 16

                      ตัวอย่างการใช้คำสั่ง

 

 

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>FONT COLOR </TITLE>

</HEAD>

<BODY >

<FONT COLOR=”Red”>Computer</FONT>

<FONT COLOR=”Green”>Computer</FONT>

<FONT COLOR=”Black”>Computer</FONT>

</BODY>

</HTML>

 

ผลลัพธ์

Computer Computer Computer

—————————————————————

                11. คำสั่งสำหรับกำหนดสีพื้นหลังของเอกสาร  :  <BODY  BGCOLOR = รหัสสี> … </BODY>

การกำหนดสีพื้นหลังและการกำหนดสีของตัวอักษรนั้น จะทำการเขียนในส่วนของคำสั่ง <BODY> โดยเราจะใช้แอตทริบิวต์มาเป็นตัวกำหนด

การกำหนดสีของพื้นหลัง การกำหนดสีพื้นหลังนั้น เราสามารถมีรูปแบบการกำหนดสีพื้นหลังได้อยู่ 2 รูปแบบ

·       ระบุชื่อของสีที่ต้องการ อาทิเช่น red, green, yellow, blue เป็นต้น

·       ระบุรหัสของสีที่ต้องการ อาทิเช่น #FFFF00 , #0000CC , #FF66FF เป็นต้น

                              ตัวอย่างการใช้คำสั่ง

 

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>การกำหนดสีพื้นหลังโดยการกำหนดสี</TITLE>

</HEAD>

<BODY BGCOLOR=”#00FF00″>

การกำหนดสีพื้นหลังโดยการกำหนดสี

</BODY>

</HTML>

                                                  ผลลัพธ์

—————————————————————

                12. คำสั่งสำหรับกำหนดสีให้กับตัวอักษรทั้งเอกสาร  :  <BODY  TEXT = รหัสสี> … </BODY>

<BODY TEXT=”#RGB” หรือ กำหนดชื่อสีที่ต้องการ”>………..</BODY>

เราสามารถมีรูปแบบการกำหนดสีได้อยู่ 2 รูปแบบ

·       ระบุชื่อของสีที่ต้องการ อาทิเช่น red, green, yellow, blue เป็นต้น
                       ·       ระบุรหัสของสีที่ต้องการ อาทิเช่น #FFFF00 , #0000CC , #FF66FF เป็นต้น

 

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> การกำหนดสีตัวอักษรทั้งหมด </TITLE>

</HEAD>

<BODY text =”blue” >

การกำหนดสีตัวอักษรทั้งหมดของเว็บเพจ

</BODY>

</HTML>

ผลลัพธ์

การกำหนดสีตัวอักษรทั้งหมดของเว็บเพจ

—————————————————————
Advertisements

One response »

  1. hapfanny พูดว่า:

    [s]เพื่อน[/s]
    เพื่อน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s