รายวิชา   การพิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์        รหัสวิชา  ง 21201

……………..การใช้คอมพิวเตอร์นำเสนอข้อมูล  การสร้างงานโดยคอมพิวเตอร์  การประมวลผลข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม  ได้แก่  การสร้างแผนภูมิ  การจัดทำรางาน การนำเสนอข้อมูล  รูปภาพ  เป็นต้น  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เช่น การสร้างแผ่นพับ  การจัดทำโครงงาน  เป็นต้น  รู้จักการวางแผนขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ  รู้ปัญหาและบอกขั้นตอนการแก้ปัญหาเบื้องต้นของการสร้างชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม

ผลการเรียนรู้

1. บอกความสำคัญและใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรมได้

2. สามารถสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์และนำเสนออย่างเหมาะสมได้

3. สามารถสร้างและตกแต่งแผนภูมิ  นำเสนอในรูปแบบเอกสารได้

4. สามารถใช้ระบบเครือข่ายในการค้นหาข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

รวมผลการเรียนรู้  4    ข้อ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s